NoismCraft


Tags:

Server đặt tại Việt Nam, chấp nhận client crack. Không có mod gì khác ngoài hệ thống sở hữu đất đai. Dành cho người muốn trải nghiệm Minecraft thuần túy, pha thêm những nét của thế giới thực.

Vote for this server!

Us:  

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.13.2 Version
  • 31.1% Uptime
  • 13 hours Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos