VaniSurvivalTags: Survival

VaniSurvival - Một server sinh tồn hoàn toàn mới lạ và độc đáo.
Có nhiều trang bị kích hoạt, lối chơi sinh tồn claim đất lành mạnh, không chiến tranh, chém giết lẫn nhau - Tuy nhiên chết sẽ rớt đồ.
Nói không với PAY TO WIN.

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.17 Version
  • 27.8% Uptime
  • 9 hours Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos