Melan Trance


Tags: Cracked Dungeons Faction Skyblock Survival Towny

Là 1 server cho các dân chơi và tuyệt đối không p2w người nạp hay cày đều có quyền hạn như nhau list mode:
- Skyblock enchant/dungeon
- Faction mode
- Towny mode
- Bedwar (đang hoàn thiện)
- survival/survival 1.17.1 (không luật lệ)

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.19 Version
  • 47.2% Uptime
  • 4 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos