TEAWORLD


Minecraft Server

Tags: Skyblock Survival

Với lối chơi giản dị,đầy phong cách
Không áp lực donate,bạn có thể chơi miễn phí và vẫn có đồ mạnh nhưng hãy thực sự chăm chỉ cày cuốc
Chúng tôi có một cộng đồng nhỏ ở discord,hãy hỏi trợ giúp nếu bạn gặp khó khăn!


English:
TEAWORLD is a Vietnamese Minecraft Skyblock and Survival server. It offers a simple and stylish gameplay experience with no pressure to donate. Players can play for free and still obtain powerful items if they work hard enough. The server also has a small Discord community where players can find help and ask questions. Drop into the world of TEAWORLD and enjoy Minecraft in style!

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.20 Version
  • 34.8% Uptime
  • 14 hours Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos