Máy chủ KingDoms


Tags: Adventure Economy Hardcore PvE PvP Spigot Survival

Máy chủ Kingdoms, Kingdoms cũng giống như Faction Raid nơi người chơi tự thiết lập và tạo ra lãnh thổ cho mình. Kingdoms có thể Raid ( Xâm lược ) các vùng đất của người chơi khác và cướp của cải cua họ.

English:
Máy chủ KingDoms is a new Minecraft server from Vietnam. Its a Vietnamese kingdoms server where players create their own kingdoms and then try to invade other kingdoms to seal their wealth. Join now if you think you've got what it takes to create the best kingdom and conquer the rest!

Vote for this server!

IP Address

VN Servers

  • Offline! Players
  • 1.12.2 Version
  • 31.9% Uptime
  • 3 days Last Ping
  • 0 Votes

Random Server Videos